Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten en bevordert openheid, openbaarheid en overleg in de school. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en onderwijskundige aangelegenheden. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De medezeggenschapsraad functioneert volgens een reglement. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. In de MR zitten leerkrachten en ouders.

 

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Skulpe maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting KYK. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, (Workum), De Populier (Makkum) en De Meiboom (Warns). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam.

Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder 'OMR' (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

 

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle KYK scholen. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op de site van KYK.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders mogen erbij aanwezig zijn, maar mogen niet meepraten. De verslagen van GMR kunt u bekijken op de website van KYK.

Samenstelling MR:

  • Wytske Huitema (ouder) - voorzitter
  • Sander Mulder (ouder) - OMR-lid 
  • Gretha van der Staaij (leerkracht, ook OMR-lid)
  • Peter Flapper (leerkracht) - secretaris

MR mail kan naar: peter.flapper@kykscholen.nl

Ouderraad

De ouderraad van De Skulpe bestaat uit:

  • Rachel Wemmenhoven
  • Inge van Elselo 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere gelegenheden denk aan een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via de (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald.