Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingzorg

Leerlingzorg

Bij een school hoort een goed zorgbeleid. Wij willen er namelijk voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wanneer er problemen zijn op dit gebied, zullen wij hierover met u in gesprek gaan. Andersom vragen wij ook aan de ouders of zij met ons in gesprek gaan wanneer zij thuis hierover signalen krijgen. Ouders zijn namelijk voor ons een belangrijke factor in de ontwikkeling van hun kind.

Wat doen we er op school aan?

Op school werken we met groepsplannen volgens de 1-zorgroute. Dit houdt in dat er gewerkt wordt vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen, aan de hand daarvan worden de doelen gesteld en wordt de aanpak gekozen. In de groepsplannen zijn de kinderen onderverdeeld in drie groepen:
- Plus-groep: In deze groep zitten kinderen met een bovengemiddeld niveau, binnen het betreffende vakgebied, die verdiepende leerstof aan kunnen. Zij krijgen een korte instructie, uitdagende opdrachten uit de methode en dit wordt aangevuld met verrijkings- en verdiepingsmateriaal.
- Basis-groep: In deze groep zitten kinderen met een gemiddeld niveau, binnen het betreffende vakgebied, die het basis programma volgen. Zij volgen de groepsinstructie, zelfstandige verwerking van de opdrachten uit de methode en dit wordt, indien nodig, aangevuld met extra materiaal.
- Zorg-groep: In deze groep zitten kinderen die meer begeleiding en herhaling nodig hebben, binnen het betreffende vakgebied. Zij volgen de groepsinstructie en krijgen daarnaast verlengde instructie of pre-teaching (instructie voorafgaand aan de groepsinstructie). Bij het maken van de opdrachten uit de methode krijgen zij begeleiding en dit wordt, indien nodig, aangevuld met remediërend materiaal.
Het is van het vakgebied afhankelijk in welke groep een leerling wordt ingedeeld. Niet iedere leerling past precies in één van de groepen, daarom kunnen er in het groepsplan ook nog aandachtspunten voor specifieke leerlingen worden genoteerd. Ouders brengen wij op de hoogte van de inschaling van hun kind.

Volgen van de ontwikkeling van uw kinderen

Tijdens de lessen worden de kinderen geobserveerd, opvallende zaken worden door de leerkracht genoteerd. Iedere toets, na afloop van een hoofdstuk of blok, wordt geëvalueerd en geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de IEP-LOVS toetsen, die worden afgenomen in januari en juni. In november en april zijn er tussenevaluaties van het groepsplan. In februari en juni/juli volgt er een eindevaluatie van de groepsplannen en worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. Tijdens deze momenten staat de leerkracht constant stil bij de ontwikkeling van ieder kind. Indien er signalen zijn van zorg wordt het kind uitvoerig besproken met de intern begeleider en vervolgens ook met de ouders. De leerkrachten hebben vier keer per jaar een gesprek met de Intern Begeleider maar kunnen tussendoor ook altijd bij haar terecht met vragen. Indien blijkt dat extra zorg in de groep niet voldoende is, kan er extra hulp worden ingeschakeld vanuit het Expertise Centrum of er kan een psychologisch onderzoek worden aangevraagd. Het inschakelen van extra hulp of het aanvragen van een onderzoek gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het kan voorkomen dat een kind het niveau van de groep niet meer kan volgen en op een ander niveau instructie moet krijgen, dit kan zowel een hoger als lager niveau zijn. Wanneer dit van toepassing is, krijgt een leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). In een plan wordt beschreven welke route een leerling gaat volgen en met welk niveau zij de school gaan verlaten, zij krijgen een eigen leerplan. Het plan kan betrekking hebben op één of meerdere vakgebieden en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders worden wederom altijd op de hoogte gesteld van het plan en betrokken bij de evaluatiemomenten.

Meer begaafde leerlingen

Kinderen met een bovengemiddeld niveau worden net als kinderen met een beneden gemiddeld niveau betrokken in het groepsplan van de leerkracht. Voor deze leerlingen wordt een passend aanbodgezocht binnen de groep. De leerstof wordt compacter aangeboden zodat er meer tijd overblijft voor verdiepingsstof.

Intern begeleider
Jildou Loen is de Intern Begeleider van de school. Zij werkt op maandag, dinsdag of woensdag. De dag dat ze op de school aanwezig is kan wisselen.

Het Leerlab

Het Leerlab
Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen.
Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van Kyk zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

Het Leerlab is op donderdag. Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de ib'er (Jildou Loen).

  • Meer informatie kunt u vinden in de folder