Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Welkom op onze website

ABBS De Skulpe, speciaal voor jou

Welkom op de website van "De Skulpe", school voor algemeen bijzonder basisonderwijs. Op deze site vindt u informatie over belangrijke zaken (bekijk ook onze schoolgids) die voor u als ouder van belang zijn.

Basisschool De Skulpe staat in één van Frieslands mooiste elf steden, Hindeloopen. Onze school is een school waar kinderen werken en leren, een veilige plek waar ze zich kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen, kennis, sociale vaardigheden en positief gedrag. De school wil een omgeving zijn waar ieder kind met plezier naar toe gaat. We willen kinderen tot hun recht laten komen en zijn alert op pesten en discriminatie.

Baesisskoele De Skulpe steat yn in een fan Fryslaands möiste èalven steaden: Hylpen. Us skoele ys in skoele wur't born workje en leare, in feilich plak wur't jê jerm ûntwikkelje kenne op it gebyd fan selffertrouwen, kennis, sósjaele faardichheaden en pósityf gedrach. De skoele wol in fermidden wêze wur't alle born mei nócht henne gaene. Wy wolle born tó jerre rócht kómme lete en binne alärt op pesten en diskryminaesje.

Group 10
Group 10

Nieuws