Medezeggenschap en ouderraad

Medezeggenschap2

Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten en bevordert openheid, openbaarheid en overleg in de school. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en onderwijskundige aangelegenheden. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De medezeggenschapsraad functioneert volgens een reglement. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. In de MR zitten leerkrachten en ouders.

Samenstelling MR:

  • Wytske Huitema (ouder) - voorzitter
  • Marijke Hesseling (ouder) - OMR-lid 
  • Gretha van der Staaij (leerkracht)
  • Peter Flapper (leerkracht) - secretaris

MR mail kan naar: peter.flapper@kykscholen.nl

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Skulpe maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting KYK. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, (Workum), De Populier (Makkum) en De Meiboom (Warns). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam.

Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder Praktische informatie/Onderwijsteam 2 (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle KYK scholen. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op de site van KYK.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders mogen erbij aanwezig zijn, maar mogen niet meepraten. De verslagen van GMR kunt u bekijken op de website van KYK.

Ouderraad

De ouderraad van De Skulpe bestaat uit:

  • Rachel Wemmenhoven
  • Inge van Elselo